Сургалт

“Монгол орны Жимс-жимсгэний салбарын 60 жил” – эрдэм шинжилгээ – үйлдвэрлэлийн бага хурлаас гаргасан УРИАЛГА

Тус эрдэм шинжилгээ – үйлдвэрлэлийн бага хурлаас манай орны төр засгийн байгуулагууд, жимс-жимсгэнэ тариалагч, үйлдвэрлэгчид,аж ахуйн нэгжүүд, сонирхогч олонд хандан энэхүү уриалгыг санал нэгтэй гаргаж байна.

       

-          Æèìñ, æèìñãýíèé àæ àõóéã ýðõëýõ ýðõ ç¿éí òààòàé îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ äýñ äàðààòàé àðãà õýìæýý àâàõ, õóðààñàí óðãàö, áîëîâñðóóëñàí ýêîëîãèéí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íий үйлдвэрлэлийг дэмжиж óðàìøóóëàë îëãîõ, èæèë òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðòîä  татварын çîõèöóóëàëòыг цаг тухайд нь õèéх,

 

-       Жèìñ, æèìñãýíèé селекци, ñîðò ñîðèëтыг îíöãîéëîí àíõààð÷ á¿ñ íóòãèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé õ¿ðýýëýí, õóâèéí õýâøëèéí õàìòûí àæèëëàãààíä òóëãóóðëàí тасралтгүй явуулж шинэ сорт, дээжийг гаргах, нутагшуулахад  төр засгаас хөхүүлэн дэмжиж туслах

 

-       Æèìñ, æèìñãýíийг áîëîâñðóóëàõ õ¿÷èí ÷àäëûã á¿ñ íóòàã äàõь òàðèàëàëòûí õýìæýý, áàéãàëèéí íººöºä òóëãóóðëàí íýìýãä¿¿ëýõ, äýâøèëòýä òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëэх, ñàâ áàãëàà áîîäоë, øîøãîæèëòûã îëîí óëñûí ñòàíäàðò øààðäëàãûí õýìæýýíä õ¿ðãýõ

 

-       Стратегийн өндөр ач холбогдол бүхий Чацарганы бүтээгдэхүүнийг гадаад, дотоодод борлуулах маркетингийн судалгааг хийх, сүлжээ бий болгох, кластерийн тогтолцоо бүрдүүлэх,

 

-       Жèìñ æèìñãýíèé ¿ðæ¿¿ëýã, òàðèàëàëòûã ºðãºæ¿¿ëýõýä íýí øààðäëàãàòàé õ¿ëýìæ (óñàëãààíû ìàíàíöàðæóóëàõ òîíîãëîë á¿õèé), óñàëãààíû ýõ ¿¿ñâýð, òîíîã òºõººðөìæ (õóäàã, óñàí ñàí, óñëàëòûí ñèñòåì, áîëîí øàõóóðãà, äóñëûí áîëîí áîðîîæóóëàã÷ òºõººðºìæ çýðýã)-èéí õàíãàìæ õýðýãöýýã íýìýãä¿¿ëýõýä õºðºí㺠îðóóëàëò хийх, õºíãºëòòýé çýýëèéí ñàíõ¿¿æèëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ,

 

-       Æèìñ, æèìñãýíèé õóðààëò ÿëàíãóÿà õàìãèéí èõ õ¿÷ õºäºëìºð, öàã õóãàöàà çàðöóóëäàã ÷àöàðãàíû õóðààëòûí àæëûã õºíãºâ÷ëºõ, á¿òýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí òîíîã òºõººðºìæèéí ñóäàëãàà, òóðøèëòûã ºðãºæ¿¿ëэх, õàíãàëòûã ñàéæðóóëàõ, өргөн хэрэглэх

 

-       Жèìñ æèìñãýíèé õàäãàëàëò, òýýâýðëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, àãóóëàõ, çîîðü, зориулалтын òýýâðèéí õýðýãñëèéí òîî õýìæýý, áàãòààìæ, äààöûã íýìýãä¿¿ëýõ, тариалагч - боловсруулагчдын   сүлжээ  байгуулах,энэ чиглэлээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,

 

-       Жèìñ æèìñãýíèé  өвчин õîðлогчдын òàðõàëò, õîð õºíººëèéã ñóäëàõ, òýìöýõ àðãà òåõíîëîãèéã áîëîâñðóóëàõ, шуурхай хэрэгжүүлэх

-       Îðîí íóòàãò èðãýäèéã àæëûí áàéðòàé áîëãîõ, ºðõ, àæ àõóéí îðëîãî àøãèéã íýìýãä¿¿ëýõ ãîë ýõ ¿¿ñâýðèéí íýã íü æèìñ æèìñãýíý òàðèàëàõ, ¿ðæ¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàлтыг æèæèã äóíä ¿éëäâýðèéн хэмжээнд үзэж дэмжих  

 

-       Çàñãèéí ãàçðûí “×àöàðãàíà” õºòºëáºðèéí õî¸ð äàõü øàòíû ¿éë àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëýõýä èäýâõèéëýí îðîëöîæ ÷àöàðãàíà áîëîí áóñàä æèìñ æèìñãýíèé òàðèàëàëòûã èë òàëáàé, õ¿ëýìæ,хамгаалагдсан õºðñíèé çýðýã îëîí àðãà õýëáýðýýð ºðãºæ¿¿ëж, алим, чавга, интоор, бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, үхэр нүд,тошлой зэрэг бусад жимсгэний тариалалтыг нэмэгдүүлэх,

 

-       Жèìñ æèìñãýíý òàðèàëàõäàà   ñòàíäàðòûí òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàñàí ìàíàé îðîíä нутагшуулсан  болон íóòàãøèõ ирээдүйтэй нь тогтоогдсон тарьмал, ñîðòûн тарьц,ñóóëãàö, материалыг çîõèõ õÿíàëòûí äîîð àâ÷ òàðèàëж хэвших  

 

-       Òàðèàëñàí æèìñò öýöýðëýãèéí óñàëãàà, àð÷èëãàà, áîðäîî, өвчин õîðòîíтой òýìöýõ агро òåõíîëîãèéг чанд мөрдөх, “Æèìñ æèìñãýíèé цэцэрлэгийн  òàëáàéí ò¿¿õèéí äýâòýð” –èéã áàéíãà õºòëºæ, хэрэглэж  сурах

 

-       Тарьц, сóóëãàö, материал ¿ðæ¿¿ëэх èðãýí, àæ àõóéí íýãæ¿¿ä ¿ðæ¿¿ëýãò çîðèóëñàí ýõ öýöýðëýãòýé, ò¿¿íäээ õÿíàí áàòàëãàà õèéëãýж áàéõ,    нутагшуулагдсан ñîðò, ñòàíäàðòûí øààðäëàãà бүрэн õàíãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ æóðìûã хэлбэрэлтгүй ìºðäºх,

 

-       Òàðèàëàëò ýðõëýæ áàéãàà èðãýí, àæ àõóé íýãæ¿¿ä болон áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð¿¿ä  çàõ çýýëèéí нэгдсэн ñ¿ëæýý бий болгож нэгдэх, ýðäýì øèíæèëãýý ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãóóäòàé  õàìòран ажиллах   

 

-       ×àöàðãàíа бусад өрөл, мойл, долоогоно зэрэг байгалын жимс-жимсгэний  îéí ñàíã ñýðãýýõ, òºâ ñóóðèí ãàçðûí íîãîîí áàéãóóëàìæ,ойн зурвас öºëæèëòèéã ñààðóóëàõ  ÷èãëýëýýð түлхүү òàðèàëàõ,  áàéãàëèéí æèìñ æèìñãýíèéã õàìãààëàõ á¿ëýã, íºõºðëºë, õîðøîîг олшруулах,  íýãäýж  àæèëëàõ.

 

-       Жимс жимсгэний органик тариалангийн арга технологийг зааж сурталчлах, эзэмшүүлэх, тууштай нэвтрүүлэх,  дотооддоо  болон олон улсын түвшинд   баталгаажуулах,

 

-       Жèìñ æèìñãýíèé салбарын мэргэжилтэн,ìýðãýøñýí ажилчдыг èõ, дээд ñóðãóóëь, ÌѯÒ-үүдэд бэлтгэх, ýëñýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ, ñóðãàëòûí õºòºëáºðийг боловсронгуй болгох, ñóðàõ áè÷èã ãàðûí àâëaãààð õàíãàõ, ýðäýì øèíæèëãýý судалгааны àæëûí òºñëèéã íýìýãä¿¿ëýõ,мэргэжлийн хүмүүсийг өргөн оролцуулах

 

2014 оны 11 дүгээр сарын 29

Улаанбаатар хот.